Rock je slušná muzika
Vysílací studio: +420 725 844 424
Dopravní linka: 704 700 411
Velvet Revolver
Fall To Pieces
Jirka Němý
Rocková noc s Jirkou Němým

Rock Radio - Obecná pravidla soutěžíRock RadiO OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ
i. Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže „Soutěž Rock Radia“ (dále jen „soutěž“) je „MEDIA BOHEMIA a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, IČO: 267 65 586 (dále jen „organizátor soutěže“)

II. ÚČAST V SOUTĚŽI
 1. Účastníkem soutěže mohou být výhradně fyzické osoby nad 15 let věku.
 2. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže. Vyloučeny z účasti v soutěži jsou rovněž osoby blízké osobám uvedeným v předchozí větě, t.j. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci či manželé těchto osob.
 3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny ty osoby, které se v posledních 30ti kalendářních dnech staly výherci jakékoliv soutěže Rock Radia.
 4. Pro účast v soutěži je nezbytné zpracování osobních údajů účastníků soutěže, po dobu trvání soutěže a po dobu 2 let po ukončení soutěže a pro účely řádného zajištění průběhu soutěže a vyhlášení vítěze v rozhlasovém vysílání, a v rozsahu nutném k tomuto účelu (jméno a příjmení, adresa, telefon, emailová adresa).
 5. Účastník soutěže má právo přístupu ke svým zpracovávaným osobním údajům a je oprávněn písemně požádat organizátora soutěže o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány a v případě porušení svých práv může žádat organizátora soutěže o vysvětlení nebo požadovat, aby organizátor odstranil závadný stav. Dále má účastník soutěže právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů. Účastník této soutěže bere na vědomí, že má práva dle § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že má právo na opravu údajů, jejich doplnění, blokování nebo likvidaci.
 6. Správcem výše popsané databáze osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je organizátor soutěže. Organizátor soutěže nese odpovědnost za jejich zpracování a ochranu.
 7. Osoba, která se účastní soutěže, je povinna ve smyslu těchto pravidel jednat podle pokynů organizátora soutěže. V opačném případě je organizátor soutěže oprávněn tuto osobu z účasti v soutěži vyloučit.
III. Průběh soutěže
 1. Průběh soutěže a přesná specifikace výhry jsou zveřejněny vždy ve vysílání Rock Radia.
 2. Výhru v soutěži si může vyzvednout výherce v sídle organizátora soutěže na ulici U Tří lvů 256/5, 370 01 České Budějovice každý všední den mezi 8:00 až 15:00 hodinou nebo bude výhra zaslána po dohodě s výhercem poštou na výhercem poskytnutou adresu.
Iv. Mechanismus soutěže

Bude upřesněno.

V. Společná ustanovení
 1. Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Výherci nejsou povinni výhru přijmout, nemají však nárok na žádnou věcnou, finanční ani jinou náhradu. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.
 2. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v zaviněném jednání organizátora soutěže.
 3. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli omezit, odložit, přerušit, zrušit nebo změnit pravidla soutěže. Je oprávněn rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže podle vlastního uvážení a s konečnou platností.
 4. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.
 5. Originál těchto pravidel je uložen v sídle organizátora soutěže na adrese Koperníkova 794/6a, Praha 2 a na soutěžních internetových stránkách organizátora soutěže.
 6. Tyto soutěžní podmínky jsou účinné od 1.9.2017.

 

Pravidla pro zveřejňování akcí v rámci služby na emailové adrese akce@rockovyradio.cz
 1. Zveřejňování akcí, koncertů a dalších eventů ve vysílání Rock Radia není naší povinností, ale dobročinnou službou příznivcům rockové hudby a posluchačům Rock Radia.
 2. Pokud akce neodpovídá etickému kodexu stanice, jakýmkoli způsobem narušuje dobré mravy, je v přímém rozporu s naším přesvědčením, či se svým charakterem vymyká rockové filozofii Rock Radia, s největší pravděpodobností ji nezveřejníme.
 3. O tom, která akce bude zveřejněna ve vysílání Rock Radia s konečnou platností rozhoduje vedení redakce Rock Radia či management stanice.