Rock je slušná muzika
Vysílací studio: +420 725 844 424
Frantisek Sahula
Stíny na duši
Kamil Dráb
Rockovej víkend

Rock Radio - Obecná pravidla soutěžíRock RadiO OBECNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽÍ
 1. - Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže „Soutěž RockRadia“ (dále jen „soutěž“) je společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 299/132, PSČ 120 00, IČO: 267 65 586, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce 8140  (dále jen „organizátor soutěže“).

 1. - Účast v soutěži
 2. Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby, které dovršily 15 let věku.
 3. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže a osoby jim blízké dle § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři těchto osob.
 4. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny ty osoby, které se v posledních 30ti kalendářních dnech staly výherci jakékoliv soutěže RockRadia.
 5. Účastník soutěže bere na vědomí a dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka soutěže a k použití těchto snímků a záznamů pro účely soutěže, a to především ale ne výlučně, za účelem zveřejnění výherců soutěže a předání výher výhercům soutěže.
 6. Před odesláním registrace do soutěže se prosím nejprve seznamte s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s. obsaženými v dokumentu s názvem „Zpracování osobních údajů účastníka soutěže“. Informace o zpracování Vašich osobních údajů, obsažené v tomto dokumentu, si můžete kdykoli znovu přečíst na našem webovém portálu www.rockovyradio.cz

III. - Průběh soutěže

 1. Průběh soutěže a přesná specifikace výhry jsou zveřejněny vždy ve vysílání RockRadia.
 2. Výhru v soutěži si může vyzvednout výherce v sídle organizátora soutěže každý všední den v době mezi 8:00 až 16:00 nebo bude výhra zaslána po dohodě s výhercem poštou na výhercem poskytnutou adresu.
 3. - Mechanismus soutěže

Bude upřesněno.

 1. - Společná ustanovení
 2. Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.
 3. Výhry účastníků soutěže, které z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora soutěže nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora soutěže. Organizátor soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat soudní cestou.
 4. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v zaviněném jednání organizátora soutěže.
 5. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webových stránkách www.rockovyradio.cz
 6. Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.
 7. Originál těchto pravidel je uložen v sídle společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s., která provozuje RockRadia, na adrese Bělehradská 299/132, Praha 2, PSČ 120 00 a na soutěžních internetových stránkách organizátora soutěže.
 8. Tyto soutěžní podmínky jsou účinné od 1.5.2019.

 

Pravidla pro zveřejňování akcí v rámci služby na emailové adrese akce@rockovyradio.cz
 1. Zveřejňování akcí, koncertů a dalších eventů ve vysílání Rock Radia není naší povinností, ale dobročinnou službou příznivcům rockové hudby a posluchačům Rock Radia.
 2. Pokud akce neodpovídá etickému kodexu stanice, jakýmkoli způsobem narušuje dobré mravy, je v přímém rozporu s naším přesvědčením, či se svým charakterem vymyká rockové filozofii Rock Radia, s největší pravděpodobností ji nezveřejníme.
 3. O tom, která akce bude zveřejněna ve vysílání Rock Radia s konečnou platností rozhoduje vedení redakce Rock Radia či management stanice.